Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze website van het Bel-me-niet Register, www.bedrijven-bmnr.nl (Bel-me-niet Register website voor bedrijven).

Het gebruik van de Bel-me-niet Register website houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in.
Op de Bel-me-niet Register website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
De informatie op deze website wordt aangeboden op “AS IS”-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van de Bel-me-niet Register website.
 
Bel-me-niet Register is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de Bel-me-niet Register website.
In geen geval is Bel-me-niet Register aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op de Bel-me-niet Register website beschikbaar is.
 
Gebruik van de links in dit deel van de Bel-me-niet Register website kan als gevolg hebben dat u de Bel-me-niet Register website verlaat. De websites die via deze links aan de Bel-me-niet Register website gekoppeld zijn, vallen niet onder de zeggenschap van Bel-me-niet Register. Bel-me-niet Register is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige website die op deze wijze aan de Bel-me-niet Register website gekoppeld is.
 
Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, merken en handelsnamen (in de informatie) op de Bel-me-niet Register website zijn eigendom van Bel-me-niet Register en/of haar licentiegevers.
Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen.
De verzender van enige communicatie aan de Bel-me-niet Register website, of anderszins aan de eigenaars van de Bel-me-niet Register website, is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.
 
Alhoewel Bel-me-niet Register al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de Bel-me-niet Register website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en iedere aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de Bel-me-niet Register website ophaalt.
U gaat ermee akkoord de normale werking van de Bel-me-niet Register website niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die de Bel-me-niet Register website bevat, noch de toegang tot de Bel-me-niet Register website voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.
Bel-me-niet Register behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de Bel-me-niet Register website bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.
 
Versie 2.0, 1 mei 2009