Algemene voorwaarden bewerker

Algemene voorwaarden bewerker; servicelicentie

1. Definities

Adverteerder: degene die onder één of meerdere van zijn labels consumenten telefonisch benadert of namens hem laat benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

Bewerker: degene die met de beheerder een servicelicentie is overeengekomen en die ten behoeve van de adverteerder persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, waaronder maar niet beperkt tot callcenters en databewerkers, ongeacht of deze bewerker zelf als verantwoordelijke kan worden aangemerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Belbestand: het bestand met contactgegevens van consumenten dat de adverteerder gebruikt of laat gebruiken om consumenten telefonisch te (laten) benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

Callcenter: een bewerker die ten behoeve van een adverteerder consumenten telefonisch benadert.

Campagne:de actie en/of campagne van de adverteerder waarbij hij consumenten telefonisch benadert of laat benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot één of meer van zijn label(s).

Consumenten: de abonnee, zijnde de natuurlijke persoon, als bedoeld in de Telecommunicatiewet: de natuurlijke persoon die partij is bij een overeenkomst met een aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten voor de levering van dergelijke diensten.

Databewerker: een bewerker die ten behoeve van adverteerder belbestanden bewerkt.

Label: de naam of de benaming die adverteerder gebruikt om zichzelf dan wel zijn waren of diensten te onderscheiden, waaronder zijn al dan niet geregistreerde merken en/of handelsnamen.

Ontdubbelen: het blokkeren of verwijderen in een belbestand van de contactgegevens van consumenten die zijn ingeschreven in het register.

Register: het register bedoeld in artikel 11.7, zesde lid, van de Telecommunicatiewet en benoemd in artikel 2.2. servicelicentie: de Service licenties als omschreven in deze algemene voorwaarden.

Tarievenlijst: Bijlage, ministeriële regeling

Upload, Markeer en/of Dowloadlicentie: de door de adverteerder afgenomen licentie van de beheerder conform de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. De reikwijdte van de Upload, Markeer en/of Downloadlicentie is als bijlage aangehecht aan deze algemene voorwaarden behorende bij de servicelicentie voor bewerkers.

Websites: www.bel-me-niet.nl en www.bedrijven-bmnr.nl

 

2. Algemeen

2.1 Bij wet is een register ingesteld waarin de contactgegevens van consumenten zijn opgenomen die daarmee te kennen hebben gegeven dat zij niet telefonisch benaderd wensen te worden voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden, het zogenaamde Bel-me-niet register, hierna: “register”.

2.2 Stichting Infofilter, gevestigd te Den Haag, is bij Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012-2015 d.d. 20 augustus 2012 (nr. WJZ/12105085) aangewezen als beheerder van het register (hierna: de “beheerder”).

2.3 De adverteerder die consumenten telefonisch benadert voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden dient in dat kader:

(a) te wijzen op het register en de mogelijkheid te bieden tot onmiddellijke opname in het register; en

(b) zijn belbestand te ontdubbelen met het register voor ieder van zijn afzonderlijke labels en steeds per campagne.

2.4 De beheerder biedt daartoe gebruik van het register aan conform de algemene voorwaarden behorende bij de licentie voor adverteerders, de Uploadlicentie en een Markeer of Downloadlicentie. De adverteerder is per label en per campagne waarvoor hij een belbestand ontdubbelt of laat ontdubbelen met het register een vergoeding verschuldigd aan de beheerder. Tarieven zijn vermeld in de tarievenlijst op de website.

2.5 De adverteerder kan een bewerker aanwijzen die namens hem optreedt en handelt. De beheerder biedt een bewerker gebruik van het register aan indien en voorzover de bewerker een servicelicentie heeft afgenomen conform deze algemene voorwaarden.

2.6 De bewerker erkent dat de adverteerder steeds binnen zijn licentie dient te handelen en zelf verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor eigen handelen en handelen van de door de adverteerder aangewezen bewerker en dat daarnaast de bewerker ook zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is voor zijn handelen jegens de beheerder als ook overige derden.

2.7 De bewerker zal alleen in opdracht van een adverteerder handelen en steeds binnen de reikwijdte de Upload, Markeer en Downloadlicentie.

 

3. Servicelicentie en misbruik

3.1 Indien een servicelicentie wordt afgenomen, verleent de beheerder een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht aan de bewerker om het register te gebruiken voor het (laten) ontdubbelen van belbestand(en) onder de voorwaarden van de Upload, Markeer of Download licentie en deze service licentie zoals hierna omschreven.

3.2 Misbruik van het register door de bewerker, al dan niet ten behoeve van de adverteerder wordt op kosten van de adverteerder door de beheerder hersteld en in voorkomende gevallen eveneens op kosten van de bewerker. De beheerder zal controleren op dergelijk misbruik of ander oneigenlijk gebruik van het register of de licentie. Misbruik van het register is onder meer het aanbieden van bestanden met daarin opgenomen contactgegevens van consumenten waar niet van kan worden vastgesteld dat zij te kennen hebben gegeven te willen worden opgenomen in het register.

3.3 Misbruik of oneigenlijk gebruik van het register of de licentie wordt vastgesteld naar oordeel van de beheerder en wordt door de beheerder aangegeven bij de toezichthoudende instanties, waaronder maar niet beperkt tot ACM. 

3.4 De beheerder kan het gebruik van de licentie controleren, al dan niet steekproefsgewijs. De bewerker zal steeds volledig meewerken aan een onderzoek door de beheerder of door een derde namens de beheerder en zal toegang verlenen tot zijn kantoor en bedrijfsruimten, boeken en bescheiden (al dan niet digitaal) en toestaan dat daarvan kopieën worden gemaakt. Bij geconstateerd misbruik of oneigenlijk gebruik van de licentie door de bewerker is de bewerker de kosten van het onderzoek verschuldigd aan de beheerder naast een eventueel door een toezichthouder opgelegde boete. Indien een controle onderdeel is van een steekproef zal een onderzoek tenminste 3 (drie) dagen van tevoren worden aangekondigd. Bij vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik van de licentie door de bewerker hoeft de beheerder een controle niet vooraf aan te kondigen.

4. Service licentie

4.1 Indien een Service licentie wordt afgenomen door de bewerker kan deze bewerker door een adverteerder worden aangewezen om namens deze adverteerder op te treden.De adverteerder dient de bewerker steeds per label en per campagne te autoriseren.

4.2 De bewerker zal uitsluitend in opdracht van, onder verantwoordelijkheid en voor rekening van de adverteerder het register gebruiken en belbestanden ontdubbelen onder een Markeer of Downloadlicentie of een bestand aanbieden aan de beheerder voor opname in het register onder een Uploadlicentie.

4.3 De gebruiksrechten van de bewerker zijn beperkt tot de gebruiksrechten van zijn adverteerder en uitsluitend voor gebruik ten behoeve van zijn adverteerder. Overig of ander gebruik door de bewerker van het register, licentie en/of de servicelicentie is verboden.

5. Service licentie databewerker en callcenter

5.1 Een bewerker die een databewerker of callcenter is (als bedoeld in deze algemene voorwaarden) kan gebruik maken van de servicelicentie databewerkers en/of callcenters na betaling van een jaarlijkse vergoeding aan de beheerder. De bijbehorende tarieven zijn opgenomen in de tarievenlijst op de website en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

5.2 Indien de bewerker een databewerker is en een service licentie voor databewerkers afneemt, is hij bevoegd zijn belbestand te ontdubbelen voorafgaand aan levering aan adverteerders onder de voorwaarden dat:

- de adverteerder aan wie zal worden uitgeleverd een Markeer of Downloadlicentie heeft afgenomen ten behoeve van het label en de campagne waarvoor het ontdubbelde belbestand zal worden uitgeleverd aan de adverteerder;

- de databewerker aan de beheerder meldt aan welke adverteerder het ontdubbelde belbestand wordt uitgeleverd en ten behoeve van welk label en welke campagne.

Overig of ander gebruik door de databewerker is verboden.

5.3 Indien de bewerker een callcenter is en een service licentie voor callcenters afneemt, is hij bevoegd (i) al ontdubbelde belbestanden tussentijds nogmaals te ontdubbelen met de op dat moment in het register opgenomen contactgegevens van consumenten en (ii) de termijn van een adverteerder om een al ontdubbeld belbestand gedurende 4 weken te gebruiken eenmalig te verlengen met een termijn van nog eens 4 weken, onder de voorwaarden dat:

- De adverteerder aan wie zal worden uitgeleverd een Markeer of Downloadlicentie heeft afgenomen ten behoeve van het label en de campagne waarvoor het nogmaals ontdubbelde of verlengde ontdubbelde belbestand zal worden geleverd aan de adverteerder;

- het callcenter aan de beheerder meldt aan welke adverteerder het verlengde ontdubbelde belbestand wordt uitgeleverd en ten behoeve van welk label en welke campagne. Overig of ander gebruik door het callcenter is verboden.

5.4 Na ontvangst van de aanvraag om een service licentie databewerker en/of callcenter en na betaling door de bewerker van het verschuldigde jaartarief , zal de beheerder het bestand met de in het register opgenomen contactgegevens klaar zetten voor de bewerker om te downloaden via de website, één en ander zoals op de website aangegeven. De bewerker ontvangt bericht via het door hem aan de beheerder opgegeven e- mailadres zodra het aangevraagde bestand is te downloaden via de website. Het aangevraagde bestand geldt als geleverd op het moment van verzending van het email bericht door de beheerder.

5.5 Na ontvangst van het bestand kan de bewerker belbestanden ontdubbelen ten behoeve van een adverteerder conform het hiervoor bepaalde.

6. Tarieven en betaling

6.1 De geldende prijzen en tarieven zijn vermeld in de steeds meest recente tarievenlijst als vermeld op de website.

6.2 Facturen van de beheerder dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door de beheerder aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in Euro en zonder verrekening, korting en/of opschorting uit welke hoofde ook.

6.3 De vaste vergoeding van het jaartarief is vooraf volledig verschuldigd door de bewerker aan de beheerder.

6.4 In geval van niet tijdige betaling is de bewerker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van de bewerker ongeacht of de beheerder terzake al heeft gefactureerd, direct opeisbaar.

6.5 Ingeval van niet tijdige betaling is de bewerker over het openstaande bedrag vanaf de datum van verzuim wettelijke handelsrente verschuldigd conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.

6.6 Bij geen of gedeeltelijke betaling worden buitengerechtelijke incassokosten aan de bewerker in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten onverminderd het recht van de beheerder op volledige schadevergoeding.

6.7 Betalingen door of vanwege de bewerker strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzing van de bewerker.

6.8 De bewerker kan slechts schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken tegen de factuur binnen 10 dagen na factuurdatum.

7. Duur

7.1 De licentie wordt steeds aangegaan voor de duur van één jaar.

7.2 De licentie wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij de bewerker, twee maanden voor het eind van de dan lopende termijn, bij aangetekend schrijven de licentie heeft opgezegd. De beheerder behoudt zich het recht voor om de licentie voortijdig met onmiddellijke ingang en zonder schriftelijke aanzegging te beëindigen indien de bewerker of aan hem gelieerde partijen in strijd met de servicelicentie dan wel Upload, Markeer of Download licentie hebben gehandeld.

8. Verplichtingen bewerker

8.1 De bewerker treft maatregelen om zich te allen tijde te houden aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

8.2 Indien de bewerker op grond van het inzagerecht betrokkene inlicht met betrekking tot de herkomst van persoonsgegevens en daarbij meedeelt dat die gegevens door de beheerder zijn verstrekt, zal hij de beheerder hiervan direct op de hoogte stellen en daarbij aangeven, welke inlichtingen met betrekking tot de herkomst aan de betrokkene zijn gegeven. De bewerker zal deze inlichtingen slechts geven nadat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat het verzoek van de daadwerkelijke betrokkene afkomstig is.

8.3 De bewerker zal ieder verzoek tot wijziging, afscherming of verwijdering van door de beheerder ter beschikking gestelde persoonsgegevens direct aan de beheerder door geven, mits door de bewerker met zekerheid is vastgesteld dat dit verzoek afkomstig is van de daadwerkelijke consument.

8.4 De bewerker zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van zijn infrastructuur, producten en diensten dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van door de beheerder verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen.

9. Communicatie

9.1 De bewerker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste keuze, tijdige beschikbaarheid en het in stand houden van telecommunicatie en datacommunicatie faciliteiten en de apparatuur, noodzakelijk voor afnemen van een licentie en daaraan verbonden diensten van de beheerder.

9.2 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de bewerker daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van bewerker, komt dit voor risico van bewerker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

9.3 De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verloren gaan van gegevens en het niet in staat zijn van de bewerker om de aan de licentie verbonden diensten te gebruiken wegens een tekortkoming, gebrek of niet functioneren van telecommunicatie en datacommunicatie faciliteiten, op welke wijze de transmissie ook plaatsvindt.

9.4 De bewerker houdt zich bij telecommunicatie en datacommunicatie aan de door de beheerder voorgeschreven protocollen en/of specificaties en aanwijzingen.

9.5 De bewerker zal niets doen waarmee de integriteit het register, de beheerder en/of de gegevens, gebruikte software applicatie en/of de continuïteit van de dienstverlening van de beheerder in gevaar wordt gebracht.

10. Toegang

10.1 De beheerder zal de benodigde toegangscode en het wachtwoord voor uploaden of downloaden van bestanden via de website beschikbaar stellen aan de bewerker nadat de bewerker of zijn adverteerder de vooraf verschuldigde vergoeding heeft voldaan aan de beheerder. Deze zijn strikt persoonlijk en de bewerker dient zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en geheim te houden.

10.2 De beheerder sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na verzending van de hiervoor bedoelde toeganggegevens aan de bewerker. De beheerder is met name niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of misbruik van de toeganggegevens.

11. Geheimhouding

11.1 Indien en voorzover vertrouwelijke informatie van de bewerker ter kennis komt van de beheerder zal de beheerder deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van haar aan de licentie verbonden diensten en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die al openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de beheerder, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de beheerder, of die de beheerder ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

11.2 De bewerker zal met van de beheerder ontvangen vertrouwelijke informatie, waaronder informatie van of uit het register, op een zelfde manier omgaan als omschreven in 12.1.

11.3 De bewerker erkent dat de beheerder op verzoek van de minister van economische zaken inzage kan geven in al haar zakelijke gegevens en bescheiden, waaronder informatie van of over de bewerker.

12. Intellectueel Eigendom

12.1 De beheerder behoudt zich alle rechten ten aanzien van auteursrecht, databankrecht en alle andere vormen van intellectuele eigendom voor op het door haar geleverde bestand van het register en op de daarin opgenomen gegevens of gegevens.

13. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers van de beheerder, evenals iedere situatie waarop de beheerder feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, die niet aan de beheerder is toe te rekenen en buiten haar wil om geschieden. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer maar niet beperkt tot: oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, staking, beperkende overheidsmaatregelen, evenals het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen. Een en ander zowel indien dit voorkomt bij de beheerder als bij derden waarvan de beheerder gebruik maakt.

13.2 In geval van overmacht heeft de beheerder het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de bewerker op te schorten, hetzij de licentie zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de beheerder tot enige vergoeding is gehouden.

13.3 Indien de overmachttoestand 30 (dertig) dagen heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de licentie geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. In geval van overmacht heeft de bewerker geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als de beheerder als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

14. Aansprakelijkheid

14.1 De beheerder is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de bewerker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens, immateriële schade, imago en/of reputatieschade verband houdend met of voortvloeiend uit de licentie.

14.2 De aansprakelijkheid van de beheerder is beperkt tot uitsluitend directe schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid of opzet van tot de kring van leidinggevenden van de beheerder behorende personen. Onder directe schade worden uitsluitend de redelijke kosten verstaan die de bewerker noodzakelijkerwijs heeft moeten maken ter beperking van de schade in verband met de schadetoebrengende gebeurtenis. De bewerker vrijwaart de beheerder voor aanspraken van derden in verband met de aan de bewerker verleende licentie.

14.3 Onverminderd het bepaalde in 14.1 en 14.2 is de aansprakelijkheid van de beheerder ten opzichte van de bewerker, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de bewerker aan de beheerder betaalde vergoedingen onder de campagne waarmee de schadetoebrengende gebeurtenis direct verband houdt.

15. Beëindiging en opschorting

15.1 De beheerder heeft het recht de licentie met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling op te schorten en/of de licentie te ontbinden en de verstrekte toegangscode en/of wachtwoord te blokkeren door middel van een daartoe strekkende verklaring indien, zonder in verband daarmee tot schadevergoeding gehouden te zijn:

a) de bewerker in strijd handelt met de verplichtingen op basis van de licentie en deze algemene voorwaarden en/of;
b) de beheerder misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het register of de licentie door de bewerker vast stelt of redelijkerwijze vermoedt en/of;

c) sprake is van (voorlopige) surseance van betaling en/of;
d) sprake is van faillissement van de bewerker en/of;

e) een schuldsaneringsregeling van toepassing is op de bewerker;

f) sprake is van stillegging of liquidatie van de ’bewerker zijn bedrijf.

15.2 Indien de beheerder door een wettelijk voorschrift en/of rechterlijke uitspraak of aanwijzing van een toezichthouder verplicht wordt het register niet langer aan te bieden of beschikbaar te stellen kan de beheerder de licentie met onmiddellijke ingang opzeggen en beëindigen, zonder in verband daarmee jegens de bewerker tot schadevergoeding gehouden te zijn.

15.3 Na afloop van het toegestane gebruik van de licentie en bij opzegging van de licentie is de bewerker verplicht om de ontvangen bestanden en gegevens van de beheerder direct te vernietigen en/of te verwijderen, dan wel, indien de beheerder daarom verzoekt, deze (met de daarbij behorende dragers) aan de beheerder te retourneren.

16. Wijziging

16.1 De beheerder is gerechtigd de inhoud en bepalingen van deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen worden 30 (dertig) voorafgaand aan de datum van in werking treden van de wijziging bekend gemaakt via de website. De termijn van 30 (dertig) dagen kan korter zijn indien zich naar oordeel van de beheerder omstandigheden voordoen die dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld in geval van gewijzigde (inzichten ten aanzien van de toepasselijke) regelgeving.

16.2 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden hebben alleen rechtskracht indien deze op schrift zijn gesteld en door vertegenwoordigingsbevoegden van de bewerker en de beheerder zijn ondertekend.

17. Overig

17.1 Algemene (inkoop)voorwaarden van de bewerker zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

17.2 De in deze algemene voorwaarden omschreven licentie is geen bewerkerovereenkomst als bedoeld in artikel 14 lid 2 Wet bescherming persoonsgegevens.

17.3 Op de licentie en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die met de licentie en deze algemene voorwaarden verband houden, of die daaruit voortvloeien, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

BIJLAGE

Upload, Markeer en Downloadlicentie adverteerders

(citaat algemene voorwaarden adverteerder)

4. Uploadlicentie

4.1 Indien een Uploadlicentie wordt afgenomen, biedt de adverteerder aan de beheerder zijn bestand met daarin contactgegevens van door hem (telefonisch) benaderde consumenten die te kennen hebben gegeven dat zij niet telefonisch benaderd wensen te worden voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan voor opname in het register. Binnen 10 (tien) werkdagen na een dergelijke kennisgeving door de consument dienen zijn contactgegevens te worden aangeboden aan de beheerder voor opname in het register.

4.2 De adverteerder dient zijn bestand via de website te (laten) uploaden onder vermelding van het label en de campagne waaronder de adverteerder de contactgegevens van die consumenten heeft verkregen. Bestanden die op andere wijze worden aangeboden dan door de beheerder aangegeven op de website worden niet door de beheerder in behandeling genomen.

4.3 De beheerder verwerkt de aangeleverde gegevens zo snel mogelijk, zo mogelijk binnen 3 (drie) werkdagen in het register.

5. Markeerlicentie

5.1 Indien een Markeer licentie wordt afgenomen biedt de adverteerder zijn belbestand aan de beheerder aan voor ‘markering’ of laat dit doen door zijn bewerker. De adverteerder dient zijn belbestand via de website te (laten) uploaden onder vermelding van het label en de campagne waarvoor de adverteerder het belbestand wil gebruiken. Bestanden die op andere wijze worden aangeboden dan door de beheerder aangegeven op de website worden niet door de beheerder in behandeling genomen.

5.2 Na ontvangst van het belbestand en na betaling van de verschuldigde vergoedingen door de adverteerder zal de beheerder het belbestand ontdubbelen door de in het register opgenomen contactgegevens in het belbestand te markeren. De adverteerder – en indien van toepassing zijn bewerker - ontvangt bericht via het door hem aan de beheerder opgegeven e-mailadres zodra het gemarkeerde bestand is te downloaden via de website. Het gemarkeerde bestand geldt als geleverd op het moment van verzending van het e-mail bericht door de beheerder.

5.3 In het gemarkeerde bestand is door de beheerder per telefoonnummer aangegeven of dit is geblokkeerd. De verschillende deelblokkades worden per telefoonnummer aangegeven. De adverteerder is verantwoordelijk voor verwijdering van de telefoonnummers die als geblokkeerd zijn gemarkeerd, de beheerder verwijdert deze niet.

5.4 Het recht van de adverteerder om het gemarkeerde bestand te gebruiken is beperkt tot:

(i) telefonische benadering van consumenten voor het door de adverteerder opgegeven label en campagne;

(ii) de duur van 4 weken na levering van het door de beheerder gemarkeerde bestand;

Bij ministerieel besluit kunnen overige beperkingen worden opgelegd. Als dan geldt een daarin opgenomen beperking onverkort en maakt deel uit van deze bepaling. De beheerder zal een verdere beperking bekend maken via de website.

5.5 Ieder overig of ander gebruik van het gemarkeerde bestand dan genoemd in 5.4 is verboden.

5.6 Na ommekomst van de duur van 4 weken dient de adverteerder zijn belbestand opnieuw te (laten) ontdubbelen met het register conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

5.7 De adverteerder dient zijn belbestand te ontdubbelen voor ieder van zijn afzonderlijke labels waaronder de adverteerder consumenten telefonisch wil (laten) benaderen en steeds per campagne. Voor iedere ontdubbeling met het register is de adverteerder een vergoeding verschuldigd.

5.8 Bij afname van een markeer licentie kan de adverteerder een keuze maken uit de volgende pakketten:

- ‘Markeer pakket 1’; een tarief per jaar en waarbij tot maximaal 10.000 records worden gemarkeerd;

- ‘Markeer pakket 2’; een tarief per jaar en waarbij tot maximaal 25.000 records worden gemarkeerd;

- ‘Markeer pakket 3’; een tarief per jaar en waarbij tot maximaal 75.000 records worden gemarkeerd.

De bijbehorende tarieven zijn opgenomen in de tarievenlijst en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd even als het aantal records.

6. Downloadlicentie

6.1 Indien een Download licentie wordt afgenomen vraagt de adverteerder een bestand aan bij de beheerder met daarin de contactgegevens die zijn opgenomen in het register of laat dat namens hem aanvragen door zijn bewerker. Bij de aanvraag dient het label en de campagne waarvoor de adverteerder het belbestand wil gebruiken te worden vermeld.

6.2 Na ontvangst van de aanvraag en na betaling door de adverteerder van het verschuldigde jaartarief voor het opgegeven label, zal de beheerder het bestand met de in het register opgenomen contactgegevens klaar zetten voor de adverteerder om te downloaden via de website, één en ander zoals op de website aangegeven. De adverteerder – en indien van toepassing zijn bewerker - ontvangt bericht via het door hem aan de beheerder opgegeven e-mailadres zodra het aangevraagde bestand is te downloaden via de website. Het aangevraagde bestand geldt als geleverd op het moment van verzending van het e-mail bericht door de beheerder.

6.3 Na ontvangst van het bestand zal de adverteerder zijn belbestand (laten) ontdubbelen zoals op de website aangegeven en de contactgegevens van consumenten die in het register zijn opgenomen blokkeren of verwijderen uit zijn belbestand.

6.4 Het recht van de adverteerder om het bestand met de in het register opgenomen contactgegevens te gebruiken is steeds beperkt tot het 1 (één) keer ontdubbelen van zijn belbestand voor het door de adverteerder opgegeven label en campagne.. Ieder overig of ander gebruik van het bestand met de in het register opgenomen contactgegevens is verboden. De adverteerder zal het van de beheerder ontvangen bestand na ontdubbelen van zijn belbestand onmiddellijk vernietigen.

6.5 Het recht van de adverteerder om zijn ontdubbeld belbestand te gebruiken is beperkt tot:

(i) telefonische benadering van consumenten voor het door de adverteerder opgegeven label en campagne;

(ii) de duur van 4 weken na levering van het bestand met de in het register opgenomen contactgegevens door de beheerder; Bij ministerieel besluit kunnen overige beperkingen worden opgelegd. Als dan geldt een daarin opgenomen beperking onverkort en maakt deel uit van deze bepaling. De beheerder zal een verdere beperking bekend maken via de website.

6.6 Ieder overig of ander gebruik van het ontdubbelde bestand van de adverteerder dan genoemd in 6.5 is verboden.

6.7 Na ommekomst van de duur van 4 weken dient de adverteerder zijn bestand opnieuw te (laten) ontdubbelen met het register conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

6.8 De adverteerder dient zijn belbestand te ontdubbelen voor ieder van zijn afzonderlijke labels waaronder de adverteerder consumenten telefonisch wil benaderen en steeds per campagne. Bij afname van een Downloadlicentie is de adverteerder een vergoeding verschuldigd per jaar per label en daarnaast voor iedere ontdubbeling per label en per campagne.

6.9 De bijbehorende tarieven zijn opgenomen in de tarievenlijst en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.